பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!

தித்திக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

 

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்!