திருவள்ளுவர் தின வாழ்த்துக்கள்!

Thiruvalluvar

திருவள்ளுவர் நம் வாழ்வில் தேவையானதை மற்றும் தேவையற்றதை தெளிவாக எடுத்துக் கூறும் திருக்குறள் தந்தவர். 

Continue reading “திருவள்ளுவர் தின வாழ்த்துக்கள்!”