திருவள்ளுவர் தின வாழ்த்துக்கள்!

Thiruvalluvar

திருவள்ளுவர் நம் வாழ்வில் தேவையானதை மற்றும் தேவையற்றதை தெளிவாக எடுத்துக் கூறும் திருக்குறள் தந்தவர்.  Continue reading “திருவள்ளுவர் தின வாழ்த்துக்கள்!”

How to protect your software and data?

What will happen if the computer crashes?

This is the question all the decision makers ask before finalising the purchase of the software.

If we can not get the data back from the computer after a crash, it may lead to many difficult situations. So we should try to protect the data all time.

Please follow the four golden rules of data security to avoid the difficult situations.

Continue reading “How to protect your software and data?”